top of page

REGULAMIN WARSZTATÓW "BABSKI CAMP VOL.2"

Przed dokonaniem rezerwacji pobytu zapoznaj się z poniższymi zasadami rezerwacji i pobytu na naszych warsztatach „Babski Camp VOL. 2”. W razie pytań, skontaktuj się z nami: niko@kazdazmiana.pl

 

REZERWACJA POBYTU

W celu wstępnej rezerwacji pobytu wypełnij i wyślij do nas Formularz Rejestracji. Skontaktujemy się z Tobą, aby przesłać fakturę proforma (zaliczkową) wraz z danymi do przelewu. Pamiętaj, że rezerwacja miejsca jest potwierdzona dopiero w momencie otrzymania depozytu na naszym koncie bankowym. Zaliczka powinna być wpłacona do 3 dni od momentu wysłania do nas Formularza Rejestracji.

 

PŁATNOŚĆ

Za pobyt i warsztaty płacisz przelewem, przed rozpoczęciem projektu. Możesz od razu wpłacić całą kwotę lub wartość depozytu w wysokości 50% całości pobytu W CIĄGU 3 DNI OD WYSŁANIA FORMULARZA REZERWACJI, a pozostałe 50% na 14 dni przed przyjazdem.

 

ANULACJA POBYTU I ZMIANA DANYCH UCZESTNIKA

Możesz anulować swoją rezerwację, informując Nas o tym do 20 dni przed wydarzeniem i uzyskać zwrot 100% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji na mniej niż 20 dni przed datą rozpoczęcia pobytu, wpłacone pieniądze nie będą zwracane. Jeżeli nie możesz przyjechać i chciałabyś, aby ktoś inny przyjechał za Ciebie, możesz zmienić dane uczestnika na 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.

W kwestiach takich jak: rezerwacja miejsca, dokonanie płatności za pobyt, anulacja pobytu lub zmiana danych uczestnika obowiązują zasady ujęte w Regulaminie Wyjazdu.

 

ORGANIZATOR

Organizatorem Warsztatów jest FIT-MIND NIKOLA KOŁODZIEJ, zarejestrowana w Gdańsku, 80-116, ul. Struga 40/1, NIP:5833129246, niko@kazdazmiana.pl

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

  • Pakiet uczestnictwa w Warsztatach "Babski Camp vol.2" obejmuje:

    • 2 noclegi

    • Dostęp do sauny zgodnie z programem

    • Warsztaty ze specjalistami

    • Opiekę specjalistów

 

  • Wszystkie dodatkowe usługi lub zamówienia (np. dodatkowe posiłki, napoje, zabiegi Spa) niewymienione w pakiecie każdy z uczestników jest zobligowany opłacić na własny koszt rozliczając się z hotelem, w którym odbywa się konkretny wyjazd bezpośrednio na recepcji hotelu w momencie dokonania zamówienia lub wykwaterowania.

 

Podczas Warsztatów nad prawidłowym przebiegiem całego pobytu panować będą Organizatorzy.  

Szczegółowy program pobytu wraz z rozpiską godzin, każdy uczestnik otrzyma na podany adres mailowy przed wydarzeniem, po opłaceniu pobytu.

 

UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

Organizator nie zawiera w pakiecie ubezpieczenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zdrowotne, materialne, psychiczne, mentalne powstałe podczas pobytu. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie psychiczne i fizyczne podczas pobytu. Zaleca się, aby każdy uczestnik zawarł we własnym zakresie ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody zdrowotne, materialne, psychiczne, mentalne powstałe podczas pobytu. 

ZMIANA PROGRAMU

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie warsztatów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających warsztaty (np. choroba prowadzącego zajęcia/warsztat, zdarzenia losowe, itp.). 

 W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej oraz otrzymają informację na podany podczas rejestracji adres e-mail.

 

STAN ZDROWIA I PRZECIWWSKAZANIA

Podczas zajęć grupowych i warsztatów, na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich prowadzącego przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za negatywne skutki ćwiczeń dla zdrowia. Prowadzący ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

 Uczestnik oświadcza, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uprawiania przez niego aktywności zaplanowanych do wykonania. Uczestnik oświadcza, że podejmuje takie aktywności w całości i na własne ryzyko i ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki podjętych aktywności.

 

WIEK UCZESTNIKA

W naszych warsztatach może wziąć udział każdy, kto skoczył 18 rok życia (w przypadku osób niepełnoletnich wymaga jest obecność i opieka opiekuna prawnego). 

 

WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA

Przebieg Warsztatów będzie dokumentowany przez Organizatora w formie zdjęć oraz nagrań audio-video. Uczestnictwo w warsztatach, zajęciach jogi i innych elementach wymienionych w pakiecie pobytu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika, zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach, w materiałach stanowiących relację z wydarzenia lub materiałach promujących Warsztaty.

WARSZTATY A EPIDEMIA COVID-19 

Dokładamy wszelkich starań, aby podczas pobytu na naszych warsztatach zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Dezynfekujemy regularnie maty do ćwiczeń po każdych zajęciach, rozdajemy uczestniczkom profesjonalne maseczki ochronne, rozkładamy w kilku miejscach płyny do dezynfekcji rąk, pilnujemy, aby hotel przestrzegał wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny standardów bezpieczeństwa. 

Organizator zastrzega sobie jednak prawo do modyfikacji programu lub formuły wydarzenia w przypadku nieprzewidzianych zmian polityczno – epidemiologicznych (np. zaostrzenie się epidemii w kraju). 

 

TRANSPORT DO HOTELU

Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do miejsca, w którym odbywać się będą warsztaty. W razie jakichkolwiek trudności organizatorzy oferują swoją pomoc w doborze najdogodniejszej opcji dojazdu.

 

NIEPRZEWIDZIANE OKOLICZNOŚCI

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od organizatora okoliczności, takich jak: złe warunki atmosferyczne, nieprzewidziane awarie w hotelu lub awarie podwykonawców dostarczających swoje usługi w ramach prawidłowego funkcjonowania hotelu (jak np. elektryczność, dostęp do internetu, bieżąca ciepła woda, i inne zdarzenia losowe) program planowanych zajęć może ulec zmianie. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia określonych aktywności, o ile warunki atmosferyczne lub inne nieprzewidziane okoliczności (również wewnątrz obiektu hotelowego) w jego ocenie stanowią zbyt duże ryzyko dla bezpiecznego prowadzenia zajęć.

 

ODWOŁANIE WYDARZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych niezależnych od organizatora.

W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o tym uczestników bezpośrednio drogą e-mailową.  Pełen zwrot kosztów obowiązuje na co najmniej 15 dni przed planowaną data wydarzenia. Jeżeli  informacja o odwołaniu wydarzenia została opublikowana później organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania maksymalnie 30 % całkowitego kosztu wyjazdu za osobę na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z organizacją. 

 

INNE 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek zaistnienia okoliczności, na które nie miał on wpływu, tj. powstałych w szczególności w wyniku pożaru, powodzi, strajków, zamknięcia granic, itp., a które zakłócić mogą częściowo lub całkowicie realizacje zlecenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu w każdym czasie jego obowiązywania, o czym poinformuje uczestników w drodze informacji zamieszczonej na stronie internetowej: www.kazdazmiana.pl

W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję stanowiąca podejmuje organizator, w takim wypadku zobowiązuje się do odpowiednio wczesnego poinformowania uczestników o zmianach.

bottom of page