top of page
NIKO (164).jpg

Polityka prywatności

Oświadczenie o prywatności

Niniejszy dokument reguluje politykę stosowaną przez firmę FIT-MIND NIKOLA KOŁODZIEJ z siedzibą ul. Struga 40/1, 80-116 Gdańsk NIP: 5833129246 w dalszej części zwaną jako Administrator, w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstw Użytkowników.
 

Niniejsza polityka odnosi się do Usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej: www.kazdazmiana.pl (dalej jako “Portal”). Nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynach.

Pliki Cookie

Administrator wykorzystuje tak zwane pliki “cookie” do śledzenia wizyt Użytkowników, zapisywania ich preferencji i dostosowywania do nich oferowanych Usług. Wyżej wymienione pliki służą także do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Jako że możliwe jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce internetowej, korzystanie z Usług nie zostanie uniemożliwione, jednak może być utrudniony dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu.

Dane w Google Analytics

Ruch na stronach Administratora rejestrowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie i analizowanie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te (np. używana przeglądarka lub adres IP) nie będą nigdy udostępniane przez Administratora na rzecz podmiotów trzecich.

Klauzula Informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej RODO − informujemy, że:

 

 1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest  FIT-MIND Nikola Kołodziej z siedzibą: ul.Struga 40/1, 80-116 Gdańsk  NIP: 5833129246 (Kontakt: +48 509-146-885, e-mail niko@kazdazmiana.pl )  w dalszej części zwany jako Administrator.

Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych.  Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Tobie uprawnień, można skontaktować się z Administratorem drogą pocztową na adres: ul.Struga 40/1, 80-116 Gdańsk lub drogą mailową na adres: niko@kazdazmiana.pl.

 1. RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

 1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług przez Administratora oraz dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:

 1. w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora lub partnerów Administratora,

 2. w celu odpowiadania na zapytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego,

 3. w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora,

 4. w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez Administratora,

 5. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie – w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,

 6. w celu wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 7. W celu badania satysfakcji klienta.

W innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy oraz świadczenie usług przez Administratora.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

 2. podmiotom realizującym działania w imieniu i na rzecz administratora na mocy odrębnych umów.

Dostęp do danych jest przekazywany do tych odbiorców, którzy potrzebują przedmiotowych danych celem realizacji zobowiązań umownych bądź/i prawnych.

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, tj. przez okres:

 • obowiązywania umowy łączącej Pana/Panią z Administratorem,

 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacji zawartej umowy – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,

 • wypełniania prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 • do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody.

 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie stosuje żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym opartych na profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO dla ustanawiania i bieżącej obsługi relacji z Panem/Panią. W przypadku, gdy Administrator będzie realizować działania w indywidualnych przypadkach przy użyciu powyższych procedur, każdorazowo zostanie Pan/Pani o tym fakcie poinformowana, gdy będzie to wymagane przez przepisy prawa.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

 • prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody. Z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody, nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani że Państwa dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO.

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których może Pan/Pani z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” lub organizacji międzynarodowych

Pana/Pani dane nie będą przesyłane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”). Jakiekolwiek przekazania danych do państwa trzeciego będzie mogło mieć miejsce po uzyskaniu od Pana/Pani odpowiedniej zgody.

bottom of page